Witaj! Zaloguj się!
Regulamin

I.      Wstęp

§ 1          

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu: portal-projektow.ue.katowice.pl.
 2. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

II.    Definicje

§ 2          

 1. Projekt – projekt: Zarządzanie uczelnią dla zaawansowanych – wdrożenie modelu zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach realizowany w ramach priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, działania 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy oraz Poddziałania 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekty – przedsięwzięcia realizowane przez pracowników Uniwersytetu we współpracy               z otoczeniem instytucjonalnym/biznesowym finansowane ze środków zewnętrznych
 3. Regulamin - niniejszy dokument.
 4. Portal – społecznościowy portal wymiany wiedzy stanowiący platformę internetową,
  na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników.
 5. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący społecznościowy portal wymiany wiedzy. Adres e-mail: portal-projektow(at)ue.katowice.pl.
  Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 maja 50, 40-287 Katowice, NIP 634-000-88-25, REGON 000001548.
 6. Użytkownik - osoba, która założy konto w Portalu, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto.
 7. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 8. Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji konta.
 9. Konto - zbiór danych o Użytkowniku portalu, założenie konta nadaje użytkownikom uprawnienia w ramach portalu.
 10. Profil - wizytówka zarejestrowanego użytkownika portalu – eksperta (pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego/doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach lub firmy) zawierający podstawowe informacje o użytkowniku, w szczególności zawodowe, portfolio oraz miniblog.
 11. Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich użytkowników do Portalu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Portalu.
 12. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego – osoba będącą pracownikiem Uczelni zatrudniona na jednym z Wydziałów Uniwersytetu, jednostce ogólnouczelnianej
  lub międzywydziałowej
 13. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego – osoba będąca uczestnikiem studiów
  III stopnia o charakterze stacjonarnym lub niestacjonarnym prowadzonych
  przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 14. Firma – podmiot z sektora prywatnego prowadzący działalność gospodarczą
 15. Ekspert – zgodnie z profilem zarejestrowanego Użytkownika portalu:

a)    Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego,

b)    Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego,

c)    Firma.

 1. Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Portalu, nie posiadająca statusu określającego typ wiadomości lub posiadająca status: Prywatna wiadomość
  lub do prywatnej wiadomości.
 2. Pomoc - miejsce w Portalu, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.
 3. Miniblog – miejsce na Koncie Użytkownika gdzie znajdują się zamieszczane przez niego krótkie informacje.
 4. Portfolio – miejsce na Koncie Użytkownika gdzie znajdują się opisane dokonania Użytkownika.

 

III.   Informacje podstawowe

§ 3          

 1. Głównym celem portalu społecznościowego jest zapewnienie kompleksowej obsługi pracowników realizujących projekty oraz promocja Uczelni w środowisku gospodarczym.
 2. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

 

IV.  Usługi

§ 4          

 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mają możliwość prezentowania danych, informacji i innych treści o sobie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Portalu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika. Użytkownicy mają także możliwość korzystania z szeregu innych usług Portalu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami.
 2. Przeglądanie zasobów Portalu (Bazy Profili, Kont Użytkowników) oraz jego poszczególne usługi dostępne są domyślnie tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Opcjonalnie Użytkownik może udostępnić zasoby dotyczące jego danych także osobom niezarejestrowanym, przeglądającym portal.
 3. Pełen zakres podstawowych usług Portalu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy Konta Eksperta, Konta Firmy bądź Konta Osoby Zainteresowanej.
 4. Dla wszystkich Użytkowników zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany
  lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania
  lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

 

V.    Rejestracja i uczestnictwo w Portalu

§ 5          

 1. Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.
 2. Uczestnikiem Portalu może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu przeprowadzi procedurę rejestracji w Portalu zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 3. Dane wypełnione przez Użytkownika, w przypadku pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego mogą być poddane weryfikacji przez władze Wydziału, jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej w wyniku czego uprawnione osoby mogą odmówić założenia konta, wskazując jednocześnie dane wymagające poprawy.
 4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji,
  na czas nieokreślony.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a)    zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b)    dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,

c)    dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

d)    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e)    zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu
dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Portalu udzieliły takiego zezwolenia,

f)     wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości
od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.

 1. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno Konto w Portalu. Niedozwolone
  jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

 

VI.  Blokada lub usunięcie konta

§ 6          

 1. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać tymczasowo zablokowane przez Administratora.
 2. Jeżeli blokada czasowa nie spowoduje zaprzestania naruszeń Regulaminu
  przez Użytkownika, konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe lub usunięte przez Administratora.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia swojego konta, poprzez kontakt
  z administratorem Portalu.

 

VII.Ochrona danych osobowych Użytkownika

§ 7          

 1. Baza profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych użytkowników jest Administrator Portalu.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez podmiot wymieniony w pkt 1, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta.
 3. Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.

 

VIII.       Odpowiedzialność Użytkownika

§ 8          

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta oraz umieszczane materiały w Portalu.
 2. Użytkownik nie może :
 3. używać wulgaryzmów bądź zwrotów mogących naruszyć czyjąś godność,
 4. obrażać innych Użytkowników,
 5. umieszczać materiałów naruszających zasady współżycia społecznego, norm etycznych
  i obyczajowych w jakiejkolwiek formie ,
 6. wielokrotnie umieszczać tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
 7. naruszać zasad regulaminu Portalu.
 8. Udostępniając jakiekolwiek materiały w Portalu, Użytkownik oświadcza, iż posiada
  on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby materiały te mogły być udostępnione .
 9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Portalu.

 

IX.  Odpowiedzialność Administratora

§ 9          

 1. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Portal usług,
 1. Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników Portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 1. Administrator nie udostępnia danych Użytkowników innym podmiotom,
 1. Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa i w ich zakresie oraz za zgodą Użytkownika,
 1. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych
  za pośrednictwem poczty elektronicznej, uzależnione jest od uprzednio wyrażonej zgody przez Użytkownika,
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z otrzymywania
  na adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Administratora materiałów reklamowych oraz marketingowych,
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników (komentarze itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,  
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników,
 3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności
  ze stanem rzeczywistym).

 

X.    Warunki techniczne funkcjonowania portalu, reklamacje techniczne

§ 10        

 1. Niezbędne do korzystania z Portalu jest posiadanie urządzeń pozwalających
  na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW’
 2. W zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika pewne funkcje Portalu mogą być niedostępne,
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.,
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Kont.

 

XI.  Zmiany regulaminu

§ 11        

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane
  przez Administratora, bez podawania przyczyn.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami i je zaakceptować.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
 
regulamin portalu  |   kontakt  |   mapa witryny  |  
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem